0-2941-3078-9 ccft.thai@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าพบคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร
20 ก.พ. 2567
16 ก.พ.67 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาธิต เจริญฉิม ประธานกรรมการ ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด พร้อมด้...
อ่านต่อ
จัดโครงการสัมมนา "ความร่วมมือและการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจร้านสหกรณ์" ณ โรงแรมเอเชียพัทยา จังหวัดชลบุรี
20 ก.พ. 2567
3 - 4 กุมภาพันธ์ 2567 ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด จัดโครงการสัมมนา "ความร่วมมือและการเช...
อ่านต่อ
เยี่ยมเยือนและศึกษาดูงาน สหกรณ์การเกษตรวิเชียรบุรี จำกัด จังหวัดเพชรบูรณ์
20 ก.พ. 2567
15 มกราคม 2567 ผศ.สาธิต เจริญฉิม ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการและผู้จัดการ ชุมนุมร้านสหก...
อ่านต่อ

ผู้บริหาร ชรสท.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาธิต เจริญฉิม
ประธานกรรมการ

ข่าวประกาศ