0-2941-3078-9 ccft.thai@gmail.com

วิสัยทัศน์-พันธกิจ


วิสัยทัศน์
ชรสท.  มั่นคง  สหกรณ์มั่นใจ  เต็มใจให้บริการ
 
พันธกิจ
พันธกิจที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรในการปฏิบัติงานได้เต็มประสิทธิภาพ
พันธกิจที่ 2 บริการจัดการธุรกิจอย่างเป็นระบบและเกิดประสิทธิภาพ
พันธกิจที่ 3 เสริมสร้างความสัมพันธ์กับสหกรณ์สมาชิก
พันธกิจที่ 4 พัฒนาความรู้ทางวิชาการให้แก่สหกรณ์สมาชิก
พันธกิจที่ 5 ขยายเครือข่ายธุรกิจและเชื่อมโยงเครือข่ายกับขบวนการสหกรณ์ วิวัฒนาการร้านสหกรณ์ไทย