0-2941-3078-9 ccft.thai@gmail.com

การสมัครสมาชิก


ร้านสหกรณ์ท่านสมัครเป็นสมาชิก
ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด แล้วหรือยัง
 
     
 
ร้านสหกรณ์ที่จดทะเบียนแล้วและดำเนินงานอยู่ในปัจจุบัน ถ้าสหกรณ์มีความประสงค์ให้ร้านสหกรณ์ของท่านดำเนินงานได้ก้าวหน้าและเจริญรุ่งเรือง ขอให้สมัครเป็นสมาชิก ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด หากเราไม่ร่วมมือกันแล้วขบวนการร้านสหกรณ์คงอย่างที่จะยืนหยัดอย่างมั่นคงได้  
   
   
วิธีสมัครเป็นสมาชิกชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด    
1.   ยื่นใบสมัครพร้อมสำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการที่มีมติให้เข้าเป็นสมาชิกของชุมนุมร้านสหกรณ์ฯ  พร้อมแนบงบดุลหรืองบทดลองและข้อบังคับของสหกรณ์
2.
  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า  จำนวน 500 บาท
     
     
 
3.
  ค่าหุ้นๆ ละ 1,000.00 บาท
   
 
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือใบสมัครสมาชิกกรุณาติดต่อฝ่ายสำนักงาน โทรศัพท์ 0-2941-3078-9 ต่อ 15 หรือโทรสาร 0-2941-3077 สหกรณ์สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ (เอกสารใบสมัคร) สำหรับดาวน์โหลด